Call us +36 30 552 7172 office@alnico.hu

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztatást adja a személyes adatkezelés szerinti Érintettek számára a vonatkozó jogszabályok alapján:

 1. Adatkezelő megnevezése

Alnico Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”.) Székhely: 1026 Budapest, Fenyves lejtő 23. Postacím: mint fent E-mail: office@alnico.hu Telefon: +36 (1) 785 7629 Fax: +36 (1) 785 7629 Honlap: www.alnico.hu

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a vezetői tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés, a megrendelő partnerek megbízásából teljesítendő projektek sikeres teljesítése, valamint az Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő pályázókkal való kapcsolattartás. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Érintettek személyes adatait, figyelembe véve az alábbi jogszabályokat:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”)
 • Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”)
 1. Személyes adat kezelés főbb fogalmai

Személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen neve, fizikai, gazdasági, szociális, mentális azonosságára jellemző ismeret, és az ezekből levont következtetés. Érintett Természetes személy – bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy közvetve azonosítható személy. Hozzájárulás Az érintett önkéntes és határozott akaratnyilvánítása, mellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy részműveltekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás Az érintett egyértelmű nyilatkozata, amellyel személyes adatait kifogásolja, és a kezelt adatok törlését, az adatkezelés megszűntetését kéri. Adatkezelés Az adatokon végzett bármely művelet, különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése, megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelő Az adatok kezelésének célját meghatározó, és az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozó természetes vagy jogi személy. Adattovábbítás Meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférés lehetővé tétele. Adattörlés, adatmegsemmisítés Az adatok felismerhetetlenné tétele, az adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 1. Érintettek köre

Az érintettek az Adatkezelő fő tevékenységének megfelelően elsődlegesen a fejvadászat alanyai, az álláspályázatra jelentkezők, a weboldalra regisztrálók, az Adatkezelő munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

 1. Az adatkezelés irányelvei

Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon végzi, pontos és naprakész formában. A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, jogszerű célból végzi.

 1. Vezetői tanácsadási (fejvadász) tevékenységgel összefüggő személyes adat kezelés

Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű, megerősítő cselekedettel írásbeli – ideértve az elektronikus utat is –  nyilatkozattal önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az Adatkezelő internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó jelet, vagy erre vonatkozó technikai beállítást hajt végre. Amennyiben érintett online, munkavállalással összefüggő weboldalon, egyéb felületen (pl. LinkedIn, Xing, Profession.hu) magát, vagy elérhetőségeit közzé teszi, az Adatkezelő Önt, mint Érintettet megkeresheti állásajánlattal. Az Adatkezelőnek képesnek kell lenni annak igazolására, hogy az érintett személyek személyes adataik kezeléséhez hozzájárultak.

 1. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség, vagy az közvetlen üzletszerzési célú.  

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Érintett az alábbi jogaival bármikor élhet:

 • Visszavonási jog
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Zároláshoz való jog
 • Tájékoztatás kéréshez való jog
 • Tiltakozáshoz való jog

Az Adatkezelő a nyilatkozat beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum a jogszabályokban előírt határidőn belül tájékoztatást küld. Érintett fentiekről nyilatkozatát az Adatkezelő elérhetőségein ugyanolyan egyszerű módon, írásban teheti meg, mint a hozzájárulást. 9 . Az Adatkezelő adatbiztonsággal kapcsolatos feladatai A jogszerű adatkezelés érdekében Adatkezelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ezek a természetes személyek jogainak megfelelő súlyú kockázatot figyelembe vevő technikai és szervezési intézkedések. Adatkezelő különös tekintettel van az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatokra, mellyel a jogosulatlan adatbevitelt, adatátvitelt, törlést, megsemmisítést és más személyes általi használatot akadályozza meg.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Ha érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vagy zemélyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: https://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Az Alnico Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.alnico.hu címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.